Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД със Задължения

0

Търговец

  • Населено място:Пловдив
  • Номер на обявата:1065181
  • Подател:НОВЕ КОНСУЛТ ВТ(Изпрати съобщение)
  • Телефон:0884578053
  • Skype:-
  • Уеб Страница:noveconsultvt.blogspot.co...

Описание

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност!

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие!

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител, ново Седалище, Адресна регистрация и всичко необходимо, което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ!

Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.

Оказваме перфектно съдействие и на фирми, регистрирани и работещи на територията на Европа.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем!

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ!

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате, при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка. . . . .

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност, Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение!

Свържете се с Нас, Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ!

гр. Велико Търново

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания

GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ

Други мои обяви

Виж всички (2)