Подобряване на цялостния воден цикъл на село Баня, Разложко

Подобряване на цялостния воден цикъл на село Баня, Разложко

Община Разлог внесе в МОСВ проект „Подобряване на цялостния воден цикъл на село Баня, община Разлог и изграждане на ПСОВ” на стойност 12 336 543 лева. Проектът включва изграждането на пречиствателна станция за битови отпадъчни води в с. Баня, община Разлог за 6000 еквивалент жители и рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежа в с. Баня, община Разлог

Съгласно договорените срокове между България и ЕС, общините се задължават в срок до 31.12.2014г. да изградят ПСОВ и канализацията за населени места от типа на с. Баня между 2000 и 10 000 еквивалент жители. Община Разлог успя навреме да подготви проект, с който да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1, Кохезионен фонд 2007-2013 г.

С реализирането на проекта 90 % от канализационната мрежа в с. Баня ще бъде изграден, като успоредно с нея ще бъде подменена и част от водопроводната мрежа. Проектът включва изграждане на около 1, 780 км нова канализационна мрежа и рехабилитация на 1, 460 км водопроводна мрежа. Рехабилитацията на водопреносната мрежа ще доведе до намаляване на загубите на вода от пренасяне, които към момента са около 60 %. Съществено ще бъдат намалени експлоатационните разходи на канализационната и водопреносната мрежа на с. Баня, а с реализацията на ПСОВ ще бъде постигнато еколого-съобразно пречистване на отпадните води и подобряване на всички компоненти на околната среда.

При разработването на проекта е предвидено ПСОВ с. Баня да поеме отпадните води и на туристическото селищно образувание. Избрана е най-изгодната технология, с максимално ниска себестойност и експлоатационни разходи, което ще доведе до оптимално най-ниската цена за населението. За бъдещата услуга пречистване на отпадни води в проекта е заложена най-ниската прогнозна цена за населението от 0.30 лв./куб.м, такава, че да покрива основните разходи по експлоатация.

Подобряване на цялостния воден цикъл на село Баня, Разложко

За реализацията на дейностите по проекта ще бъдат ангажирани 59 лица, 20 за изграждане на ПСОВ и 30 човека за дейностите по изграждане на канализацията, а 9 работни места ще бъдат създадени и дългосрочно поддържани от оператора на станцията. Трябва да се отбележат и значителните социални и икономически ползи, които не могат да бъдат конкретно остойностени, в това число подобрените условия и качество на живот, въздействието върху околната среда–опазване на околните водни басейни чисти, което от своя страна има мултиплициращ ефект върху околната среда на района като цяло и развитието на туризма–основен поминък на местното население.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати