Bansko.net»Новини от региона»Новини от Банско»Решения от заседанието на Общински съвет - Банско

Решения от заседанието на Общински съвет - Банско

29 Юни 2009, 03:00
Admin
Admin
Новак
5k
Решения от заседанието на Общински съвет - Банско

На 26.06.2009г., в ритуалната зала на Общинската администрация Банско се проведе редовно заседание на Общински съвет - Банско.

Заседанието е водено от зам. председателя на Общински съвет Банско – г-жа Рупчина, която замества Георги Икономов – Председател на ОбС.

Дневен ред

1. Предложение с вх. №ОС-С-227/05.06.2009г. от Отдел “Закрила на детето” гр. Банско относно приемане на Програма за закрила на детето – 2009г.

докл. С. Въчкова

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-221/29.05.2009г. от “Меджик Боулинг” относно организиране на професионален боулинг турнир “Банско Боулинг OPEN – І” съвместно с Община Банско.

докл. Е. Янчовичина

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-220/22.05.2009г. от Ивайло Дачов – управител на “Хидалго Груп” ООД, относно отлагане на първия фестивал “Банско Бийт” за 2010 година.

докл. Е. Янчовичина

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-217/21.05.2009г. от Димитър Баряков – директор на ПЛТГ “Н. Вапцаров” гр. Банско, относно отпускане на финансови средства за екскурзия с учебна цел.

докл. Е. Янчовичина

5. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-434/08.06.2009г. от Славчо Иванов Рачев – председател и главен треньор на спортен клуб “Чо Елит Таекуондо & Тае-бо” гр. Разлог, относно предоставяне на общинско помещение под наем в читалище “Н. Вапцаров” гр. Банско.

докл. Е. Янчовичина

6. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-З-435/10.06.2009г. от Георги Иванов Икономов – председател на рибарско дружество “Василак” гр. Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на кръг от Републиканския шампионат по улов на пъстърва на изкуствена муха.

докл. Е. Янчовичина

7. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-215/19.05.2009г. от “Кемпински Хотел Гранд Арена Банско”, относно отпускане на финансови средства за участие в състезание за Националната кулинарна купа в гр. Пловдив.

докл. Е. Янчовичина

8. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-394/09.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно увеличение на капитала на “ПФК Банско” АОД.

докл. И. Ръхов

докл. И. Ръхов

докл. Вл. Колчагов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-395/09.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско.

докл. Вл. Колчагов

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-397/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на имот №002537, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

13. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-398/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №002537, определен за терен за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-399/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на имот №002508, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

15. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-400/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №002508, определен за терен за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

16. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-401/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Кремен.

докл. Л. Захов

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-402/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №000212, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, определен на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Кремен.

докл. Л. Захов

18. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-432/05.06.2009г. от д-р Пандев – управител на “МЦ Банско” ООД, относно обединяване на общински парцели №6 и №7 на територията на бившата поликлиника в гр. Банско.

докл. Л. Захов

19. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-406/17.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ 30 кв.м в УПИ І в кв.187 (Градски парк) за разполагане на каравана за кафе, сандвичи, безалкохолни напитки и др.

докл. А. Рупчина

докл. С. Въчкова

21. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-404/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно разкриване на делегирани от държавата дейности – Дом за възрастни хора с увреждания в с. Места и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Банско.

докл. С. Въчкова

22. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-396/11.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно молба от група търговци, извършващи дейност на неделния пазар в гр. Банско, за намаляване таксите за ползване на пазарната площ.

докл. С. Въчкова

28.1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-205/15.04.2009г. от о.з. полк. Ушев – председател на ОбС на СОСЗР гр. Банско, относно определяне на паркова площадка за поставяне на танк Т-55АМ2, артилерийски системи и др. оръжия, която да се озелени, да се поставят пейки и детска площадка.

докл. А. Рупчина

Решения от заседанието на Общински съвет - Банско

Относно предложението от отдел “Закрила на детето” гр. Банско беше приета Програма за закрила на детето – 2009г.

Програмата е разработена от отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане” и е приета от Комисията за детето към Община Банско.

Съгласно чл.21 ал.1 от Закона за закрила на детето тя трябва да бъде одобрена и от Общински съвет. Разработена е от специалисти и включва мероприятията за 2009г., които са разработени по 6 приоритета, като са посочени целите, дейностите, отговорните институции и предвидените финансови средства.

Приоритет І – Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата

Приоритет ІІ – Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

Приоритет ІІІ – Подобряване здравето на децата

Приоритет ІV – Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

Приоритет V – Насърчаване участието на децата

Приоритет VІ – Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

Програмата е съобразена с институциите, които основно работят с децата в общината – училищата, ЦРД, Общинския съвет за наркотични вещества.

Относно отлагане на откриването на фестивала “Банско Бийт” за 2010 година.

Общински съвет - Банско дава съгласие откриването на фестивала “Банско Бийт” да се отложи за 2010 година.

Концепцията на “Банско бийт” беше предоставена през месец април 2008 г. За да се стартира реална дейност по подготовката, бе необходим договор с Община Банско, защото световните промоутъри на звездите не преговарят с неоторизирани лица.

Договорът е подписан година по - късно – в края на март 2009г. Това доведе до сериозни трудности – намиране на спонсори, намиране на свободна звезда, която да пее в периода юни – юли. Поради това организаторите предлагат да се отложи фестивала за 2010г., когато ще има както добри спонсори така и добри музиканти.

Относно отпускане на финансови средства на Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” гр. Банско за организиране на екскурзия с учебна цел.

Общински съвет - Банско даде съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2000 лв. на Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” гр. Банско за организиране на екскурзия с учебна цел по маршрутите на проект “Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия”.

Относно молбата от дружество “Военноинвалид - Банско”, относно отпускане на финансови средства за честване 15 - годишнината на дружеството.

Общински съвет - Банско даде съгласие за отпускане на парични помощи в размер на 300 лв.

Относно изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско.

Общински съвет - Банско реши:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, променя Глава VІ “Разполагане на преместваеми обекти” Раздел І “Разполагане на преместваеми обекти върху държавни и общински поземлени имоти на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско, както следва:

1. В чл.9 ал.2 т.2 след текста “акт за общинска собственост” се добавя текста “договор за наем”.

2. Чл.9 ал.4 отпада.

3. Променя чл.10 ал.1, който добива следния вид: “Разрешението за разполагане на преместваем обект, разположен върху общински или държавен поземлен имот, се издава за същия срок, за който е сключен договора за наем”.

Относно определяне на имот №002537 имот №002508, представляващи земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за жилищно застрояване

Общински съвет - Банско реши:

Определя имот №002537 с площ 0, 330 дка и имот №002508, с площ 0, 444 дка представляващи земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване ливада, в местността “Каменен мост”, землище на гр. Банско, за терени за жилищно строителство и включването им в границите на урбанизираната територия съгласно устройствения план на гр. Банско.

Относно определяне на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Кремен

Общински съвет - Банско реши:

Определя имот №000 212, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, с площ 1, 841 дка, с начин на трайно ползване храсти, в местността “Водицата”, землище на с. Кремен, Община Банско, за площадка за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.

Относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ 30 кв.м в УПИ І в кв.187 (Градски парк) за разполагане на каравана за кафе, сандвичи, безалкохолни напитки и др.

Общински съвет - Банско дава съгласие да бъде даден под наем, чрез публично оповестен конкурс, терен с площ 30 кв.м в УПИ І в кв.187 по плана на гр. Банско – градски парк, публична общинска собственост с АОС №119/2000г.

Теренът се отдава под наем за разполагане на временен търговски обект (ВТО) – каравана за продажба на кафе, готови пакетни стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

Петното за разполагане на обекта е посочено от главния архитект на Община Банско и се намира южно от централния вход на парка, в близост до централната алея (по одобрена от гл. архитект схема).

2. Срокът за отдаване под наем е 5 години от датата на подписване на договора за наем.

3. Началната конкурсна цена за площта от 30 кв.м е 175, 00 лв. месечно, с включен ДДС. Същата е формирана на база Решение №683/ 16.05.2006г. на ОбС за базисни наемни цени за ВТО за продажба на хранителни стоки, включително кафе и безалкохолни напитки, за зона център, като същата е актуализирана съгласно инфлационния индекс. За месеците декември, януари и февруари наемателят ще заплаща 30% от месечната наемна цена.

4. Работното време на временния търговски обект се ограничава до 24, 00 часа.

5. Като задължителни конкурсни условия да бъдат включени следните изисквания:

5.1. Бъдещият наемател се задължава да осигури охраната и чистотата в района на обекта и детската площадка срещу вандализъм и посегателство над собствеността на общината като пейки, парково осветление, озеленяване и др. подобни.

5.2. До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица – търговци в смисъла на Търговския закон. Ако кандидатът за участие в конкурса притежава опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват в обекта, същото се доказва с удостоверение от Община Банско, че същият е записан в търговския регистър на сектор “Търговия и туризъм”.

5.3. Ако кандидатите за участие в конкурса са били или към настоящия момент са страна по договор, сключен с Община Банско, то те следва стриктно да са изпълнявали договорните си задължения, да нямат просрочия на плащанията и задължения към Община Банско, което се доказва с удостоверение, издадено от Община Банско, служба “Общинска собственост”.

Относно разкриване на делегирани от държавата дейности – Дом за възрастни хора с увреждания в с. Места и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Банско.

Общински съвет - Банско дава съгласието си за откриване на Дом за възрастни хора с физически увреждания в с. Места и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Банско – делегирани от държавата дейности, с натурални показатели, както следва:

1. Дом за възрастни хора с физически увреждания – с. Места

- капацитет – 20;

- численост на персонала – 5;

- средства за работна заплата – 33970, 00 лв.;

- стандарт за издръжка – 6241, 00 лв.;

- обща вещева издръжка – 90850, 00 лв.;

- дата на откриване – 01.01.2010г.

- адрес – с. Места, Община Банско

2. Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Банско

- капацитет – 30;

- численост на персонала – 3;

- средства за работна заплата – 20390, 00 лв.;

- стандарт за издръжка – 2253, 00 лв.;

- общовещева издръжка – 47200, 00 лв.;

- дата на откриване – 01.01.2010г.

- адрес – гр. Банско, Община Банско, ул.Климент Охридски № 27

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

4
52
40
32
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати