Нови електронни и данъчни услуги в Разлог улесняват жителите на общината

Община Разлог

Подобрението на услугите за гражданите Община Разлог прави с оглед улесняване на хората при използването на различни видове услуги, които администрацията е модернизирала със собствени усилия и средства.

На жителите на града и населените места Община Разлог предлага обслужване чрез сайта на общината. Чрез секция Е-услуги в сайта хората могат да подават онлайн заявления за 20 услуги, сред които са гражданско състояние, териториално и селищно устройство и услуги в областта на местните данъци и такси.

Община Разлог въведе и принципите на комплексното административно обслужване (КАО). За целта е наложено служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им.

Община Разлог

Същевременно във Фронт офиса на общината могат да бъдат подавани искания за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите, без да е необходимо да се ходи до съответната териториална дирекция на НАП за снабдяване с документа.

От 2013 г. в кметствата на всички населени места в община Разлог се заплащат местните данъци и такси, а от този месец могат да се подават и заявления за различни административни услуги, извършвани в общината.

Готовите документи също ще се получават в кметствата. Това ще улесни жителите на населени места, като им спестява време и средства за пътуване до града.

Нова е и услугата за заплащане на местни данъци и такси през различни места с пощенски запис или в клоновете на Изипей в цялата страна. На интернет страницата на общината могат да бъдат проверени задълженията към бюджета на Община Разлог за местни данъци и такси. Справката се прави с персонален идентификационен код.

СПИСЪК НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

1.Издаване на удостоверение за наследници;

2.Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;

3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;

4.Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние;

5.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;

6.Издаване на удостоверение за родените от майката деца;

7.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

8.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ;

9.Издаване на удостоверение за търпимост;

10.Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;

11.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;

12.Издаване на скица на недвижим имот;

13.Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ;

14.Издаване на удостоверение за административен адрес;

15.Издаване на данъчна оценка по чл.264, ал1 от ДОПК;

16.Издаване на данъчна оценка по Приложение 2 от ЗМДТ;

17.Удостоверение за наличие или липса на задължения;

18.Удостоверение за декларирани данни;

19.Подаване да данъчна декларация;

20.Искане за издаване на документи (MДТ).

Рейтинг

5 0
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати