Решения на ОбС Разлог

26 Февруари 2010, 13:06
Admin
Admin
Новак
5k
Решения на ОбС Разлог

На редовно заседание на ОбС – гр. Разлог бе прието предложението на инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог за разкриване на нов клуб на пенсионера в с. Долно Драглище. Клубът ще отвори врати на 01.04.2010 г. и ще се помещава на площ от 98.00 кв.м., собственост на ПК „Пирин” – Разлог. Предложението на кмета бе продиктувано от постъпил Протокол от учредителното събрание на пенсионерите в с. Долно Драглище.

С пълно мнозинство бе гласувано искането на РУ на МВР – Разлог за предоставяне на 200 литра гориво месечно.

Общински съвет даде своето съгласи за разкриване на нова социална услуга в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца в риск, жертви на насили към сдружение „Шанс”. Този вид центрове е нова за страната форма за предоставяне на социална услуга за лица за интелектуални затруднения.

Новата услуга ще бъде със самостоятелен бюджет и ще се базирана в едно крило на Дневния цент „Блян” Разлог. В Центъра ще бъдат настанени 8 деца в риск с интелектуални затруднения с умерена и тежка степен умствена изостаналост от Разлог и общината. Числеността на персонал ще бъде шест лица, които ще осигуряват денонощна, целогодишна и непрекъсната подкрепа на настанените в центъра.

Център за настаняване от семеен тип ще бъде държавноделегирана дейност.

Д-р Божидар Велев управител на МБАЛ – Разлог представи доклад за дейността на болницата пред общинските съветници. За дейността си през 2010г. болницата е сключила договор с РЗОК Благоевград за болнична и медицинска помощ по 83 клинични пътеки и за доболнична помощ – за микробиологично изследвания и образна диагностика.

От изнесения доклад стана ясно, че моментното състояние на болницата е добро. На лице е добра материално-техническа база с работеща и съвременна медицинска техника. В МБАЛ – Разлог работят 40 лекари, което осигурява една добра кадрова обезпеченост. Лечебното заведение е с районни функции и обслужва населението на 4 общини с общ брой на населението около 56 хиляди жителите и около 15 хиляди временно пребиваващи туристи.

За дейността си през 2009 г. лечебното заведение приключва финансовата година с положителен резултат в размер на 148 хиляди лева. Разходите за дейността на болницата са в размер на 3 838 515 лева. Приходите са в размер на 3 986 485 лева.

На заседанието на ОбС – Разлог за делегат в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини бе определен кмет на общината, за зам. делегат председателя на ОбС - Разлог. Бяха определени и 19 лица за съдебни заседатели за Районен съд – Разлог.

Оживена дискусия настъпи сред общинските съветници в Разлог относно придобиване възмездно чрез покупко-продажба право на собственост върху два обекта, намиращи се на четвъртия етаж в сградата на община Разлог. До момента между община Разлог и собствениците на офисите има сключен договор за наем, като офисите се използват за нуждите на общинска администрация.

Съветниците упълномощиха кмета на общината да води преговорите свързани с придобиване на собственост върху двата офиса.

Общинските съветници дадоха своето съгласие, община Разлог да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост с площ от 102.989 дка, находяща се в м. „Байова борика”, землището на община Разлог.

Решението ще подпомогне реализирането на една от стратегическите цели на общината, залегнала в устойчивото развитие на община Разлог, а именно реализацията на проект „Културно – туристическа локализация „Предел-Бетоловото”. Общинските съветници допълниха своето решение с уточнението, че придобития имот може да бъде използван само паркова зона и за изграждане на спортни съоръжения.

Общинските съветници взеха решение да освободят от участие тези от тях, заемащи длъжности в органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие. На тяхно място ще бъдат определени други лица, който да представляват общината. Общинските съветници взеха решение на следващото заседание на ОбС – гр. Разлог да им бъде представен доклад за състоянието и перспективите на всички акционерни дружества с общинско участие.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

5
52
40
30
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати