Кмет на община Банско

Кмет на община Банско

Георги Икономов

Приемното време на кмета на община Банско Георги Икономов и неговите заместници – г-жа Сашка Въчкова, г-н Александър Мацурев, г-н Стойчо Баненски ще приемат граждани всеки понеделник от 14.00-16.00 часа в сградата на общината.

Предварително записване на тел. (0749) 88-611

Функции на кмета на община Банско

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет;
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1;
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
 • Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техни изменения и допълнения;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;