Секретар на Община Банско

Телефон: 0749/ 8 86 25
Приемно време – всеки ден без определени часове.

Извършва дейностите във връзка с чл.43, ал. 3 от ЗМСМА:

  • Дейността на общинска администрация, условия на работа на служителите и информационно-техническо обезпечаване на дейността им;
  • Деловодно обслужване, документообработка и обшински архив;
  • Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  • Разгласяване и обнародване на актовете на общински съвет и кмета на общината;
  • Работа с молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица;
  • Oтговаря за дейностите свързани с ръководство, организация и координация свързани с Дирекция – АПИО, Култура, Обредни дейности, Човешки ресурси, Младейки дейности и спорт.