Структура на Общински Съвет гр. Банско

Структура на Общински Съвет гр. Банско. Комисии по здравеопазване, култура, приватизация, селско и горско стопанство, бюджет и ТСУ.
Структура на Общински Съвет гр. Банско. Комисии по здравеопазване, култура, приватизация, селско и горско стопанство, бюджет и ТСУ.
Структура на Общински Съвет гр. Банско за мандат 2011 - 2015 г.

Председател на ОбС-Банско
Владимир Николов Колчагов

Зам. председател на ОбС-Банско
Михаил Иванов Рахов

Комисия по бюджет и финанси
Председател: Димитър Костадинов Русков
Зам. председател: Благой Георгиев Кишев

Членове
1. Михаил Иванов Рахов
2. Асен Петров Кирицов
3. Александър Иванов Краваров


Комисия по ТСУ, общинска собственост и земеделие
Председател: Асен Петров Кирицов
Зам. председател: Михаил Иванов Рахов

Членове
1. Костадин Иванов Загорчин
2. Георги Борисов Еринин
3. Лазар Методиев Захов


Комисия по младежки дейности и спорт
Председател: Магдалена Дамянова Джибина
Зам. председател: Михаил Иванов Рахов

Членове
1. Евгения Йорданова Тренчева
2. Георги Димитров Думанов
3. Костадин Михайлов Юнчов


Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите
Председател: Костадин Иванов Загорчин
Зам. председател: Георги Борисов Еринин

Членове
1. Евгения Йорданова Тренчева
2. Магдалена Дамянова Джибина
3. Ася Валентинова Рупчина


Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера
Председател: Евгения Йорданова Тренчева
Зам. председател: Георги Димитров Думанов

Членове
1. Костадин Иванов Загорчин
2. Димитър Костадинов Русков
3. Елена Георгиева Янчовичина


Комисия по туризъм и екология
Председател: Георги Димитров Думанов
Зам. председател: Асен Петров Кирицов

Членове
1. Благой Георгиев Кишев
2. Димитър Костадинов Русков
3. Ивайло Борисов Ръхов


Комисия по Закона за конфликт на интереси
Председател: Георги Борисов Еринин
Зам. председател: Благой Георгиев Кишев

Членове
1. Магдалена Дамянова Джибина
2. Никола Борисов Сакарев
3. Ивайло Борисов Ръхов